HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hội đồng của trường có trách nhiệm đưa ra các quyết định cho các quy chế và tổ chức hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó cũng đưa ra các quyết nghị cho các phương hướng và các phương án đổi mới trong đào tạo và giáo dục của nhà trường nhằm mục đích đem đến một môi trường đào tạo chất lượng cao. Chủ tịch hội đồng trường có trách nhiệm, lãnh đạo, giám sát Ban giám hiệu, các phòng, ban về việc thực hiện kế hoạch của Nhà trường.

Hội đồng trường bao gồm:

  1. Chủ tịch hội đồng trường

Chủ tịch hội đồng quản trị – BSCKII Lê Thị Hồng Hoa

Là người đưa ra các quyết nghị, xây dựng chương trình, kế hoạch cho các hoạt động của hội đồng quản trị. Bên cạnh bà còn là người chỉ đạo các phương án sau khi đã được thông qua, có trách nhiệm,  lãnh đạo, giám sát Ban giám hiệu, các phòng, ban về việc thực hiện kế hoạch của Nhà trường.

  1. Các ủy viên hội đồng trường
  • Ủy viên hội đồng quản trị, trưởng BM YHHĐ – PGS. TS Phan Thị Thu Oanh
  • Ủy viên – Bà Vũ Thị Tuyết
  • Ủy viên – Bà Lê Hồng Nga

 

hội đồng trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác

hội đồng trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác

BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu trường là những người có trách nhiệm triển khai các phương án, kế hoạch đã được hội đồng quản trị thông qua. Trực tiếp điều hành các hoạt động của trường.

Ban giám hiệu của trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác bao gồm:

  1. Hiệu trưởng

Hiệu trưởng trường – BSCKII Lê Thị Hồng Hoa

  1. Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng – PGS. TS Phùng Văn Hoàn

Phụ trách mảng tổ chức hành chính của trường

Phó hiệu trưởng – BS Lâm Văn Tản

Phụ trách mảng đào tạo của nhà trường

  1. Cố vấn ban giám hiệu

Cố vấn ban giám hiệu – PGS. TS Phan Thị Thu Anh